Stojimo Vam na usluzi pri izradi tri vrste projekata.


Govorimo o:


Idejnoj skici (Idejno rješenje)
Idejnom projektu
Projektu unutarnjeg uređenja
(Izvedbeni projekt)


Usluge su poredane po obimu posla za svaki projekt kako po slojevitosti razrade zatečenog stanja, tako i po elaboratu potrebnih radova i intervencija na Vašoj nekretnini istovremeno prikazujući faznost jednog projekta ili investicije.


Idejna skica (Idejno rješenje) podrazumijeva osvrt na zatečeno stanje Vaše nekretnine i sastoji se od dvije do tri ponuđene varijante rješenja bez zadiranja u definiranje pojedinačnih elemenata korištenih pri uređenju jednako kao i bez detaljnog prikazivanja svih slojeva i pogleda na novodobiveno rješenje te detaljnije razrade eventualnih građevinsko-obrtničkih radova pri izvođenju.
Ova faza prije svega predstavlja naš prvi susret s Vašom nekretninom, izlazak na teren i detaljnu izmjeru postojećeg stanja te stvaranje arhitektonske podloge za daljnji rad u obliku tlocrta postojećeg stanja.
Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje (skica) predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.
Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog program) i sadrži sljedeće elemente:
· osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
· osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
· osnovne elemente oblikovanja
· osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).


Idejni projekt predstavlja prvi pravi korak pri arhitektonskoj razradi i stvaranju finalnog produkta. Predstavlja skup međusobno usklađenih nacrta (tlocrti, karakteristični presjeci, pogledi) i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja. Ukoliko se radi o gradnji, na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2). Iskustvo je pokazalo kako prisutstvo arhitekta u najranijoj fazi uvelike olakšava ne samo donošenje odluka nego i prelaženje prepreka u razradi i konačno, izvođenju unutar okvira zadanog budžeta. Bilo da se radi samo o interijerskom zahvatu bez rušenja postojećih zidova ili o kompleksnijem zahvatu koji involvira građenje, idejni projekt prvi je i osnovni korak ka finalizaciji Vaše zamisli.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničkotehnološko i oblikovno unutrašnjost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja. Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti građevine, a koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom ukoliko se radi o odstupanju od postojećeg stanja u smislu rušenja zidova, prerazmještaja instalacija i sl. Sastavni dio projekta unutarnjeg uređenja može bit i troškovnik svih građevinsko-obrtničkih radova i proračun troškova odnosno izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju, izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Na kraju, usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.
Pored gore navedenog vršimo usluge projektantskog nadzora (ili konzultacija) te ukoliko za to postoji interes ili potreba, spremni smo pružiti Vam uslugu
‘Ključ u ruke’ – najbezbrižniji put ka ostvarenju inicijalno postavljenih ciljeva gdje na sebe preuzimamo punu odgovornost pri sprovođenju zamisli – u djelo u suradnji s našim dugogodišnjim suradnicima na području arhitekture, izvođenja radova i dobavljačima opreme i ostalog.